Historik

Ursprunget till maskinstationerna härrör från de lokala tröskföreningarna men även privata tröskföretag. Tröskarbete med ambulerande tröskverk och traktor eller elektrisk motorvagn fanns redan i början av 1900-talet och kombinerades ofta med stenkross.

Vid krigsslutet 1945 var det brist på traktorer och maskiner för lantbruket. Industrialiseringen tog ordentlig fart och landsbygden utsattes för dränering av arbetskraft och lantbruket hamnade i en svår situation.

Ett stort förnyelsebehov förelåg på traktor- och maskinsidan. För kunderna, lantbrukarna fanns ett stort intresse, men tillgången på maskiner var starkt begränsat. Som tidigare nämnts var konkurrensen om den manuella arbetskraften hård och många dugliga jordbruksarbetare bytte yrke och blev industriarbetare.

För att i någon mån råda bot på den knappa tillgången på såväl traktorer, maskiner som arbetskraft låg maskinstationstanken nära till hands. Flera lantbrukare kunde på så sätt utnyttja den maskinkapaciteten som fanns tillgänglig. Några initiativrika personer och företrädare för lantbruket som åren före kriget hade börjat mekanisera sina lantbruk med i första hand traktor och plog och sedan alltefter som det dök upp någon ny maskin passade på att utöka sitt maskinbestånd, såg då möjligheten att erbjuda lantbrukarna sina maskintjänster.

Intresset växte lavinartat och vår nuvarande maskinstationsrörelse var född. I slutet av 40-talet fanns det 10-15 maskinstationer.

Det var just detta utgångsläge som maskinkonsulenten i Malmöhus län, Sigfrid Andersson tog fasta på och samlade 1949 några personer på Eslövs Stadshotell för att diskutera bildande av en ekonomisk förening, och det blev starten för FÖRENINGEN SKÅNES MASKINSTATIONER.

Efter en interimsstyrelse valdes Sigfrid Larsson, rektor och riksdagsman, Svalöv till föreningens förste ordf. Till vice ordf. valdes Carl Dolby, rektor Hammenhögs Lantmannaskola. Maskinkonsulent Sigfrid Andersson blev föreningens förste kassör och till sekreterare valdes ”Moje” Björklund, Kristianstad. ”Moje” tjänstgjorde dock endast en gång och sekreterarsysslan övertogs av agr. Tage Christensson, Södergård, Odarslöv.

Föreningens uppgift blev att skapa enhetliga normer, utarbeta normtaxor, och skapa förståelse mellan utövarna i den nya föreningen.

Under de första åren på 50-talet bildades i nordvästra Skåne en lokal maskinstationsförening. Initiativtagare var Nils Wemmert i Hasslarp. Lokalföreningen, nordvästra Skånes Maskinstationer, såg som sin uppgift att ta vara på lokala samarbetsmöjligheter och verka för god maskinhållningskvalitet. Denna förening verkade några år in på 50- talet.

1953 bildades i nordöstra Skåne en förening under namn Kristianstadsortens Maskinhållareförening. Initiativtagare och föreningens förste ordförande blev Stig Andersson, Gualöv. Han ledde föreningen under mer än 35 år.

1989 övertogs ordförandeposten av Sven-Olof Olofsson, som drev Maskinstationen i Kristianstad AB. Sven-Olof blev föreningens siste ordf. då våra föreningar gick samman år 1996 under namn Föreningen Skånes Maskinstationer.

 

Våra ordföranden

Som redan nämnts var Sigfrid Larsson vår förste ordförande. Han var riksdagsman och mycket väletablerad i samhället. Han var vår ordförande 1949-1964.

Sigfrid Larsson efterträddes av Carl Dolby, som var rektor på Hammenhögs Lantmannaskola. Han var ordförande åren 1964-1969.

Som tredje man på ordförandeposten kom Henning Randau från Svalöv/Teckomatorp. Han var först föreståndare för Svalövs Lantmannaskolas Maskinstation och startade sedan egen maskinstationsrörelse i Teckomatorp han var ordförande mellan åren 1969-1972.

Som ordförande efterträddes han av Claes Paulsson, Vallåkra, som varit länge i branschen. Claes är egenföretagare med gediget maskinkunnande, han upprätthöll ordförandeposten åren 1972-1977.

Nästa man på ordförandestolen blev Nils-Olof Andersson, Smygehamn. Nils-Olof, som blev medlem i vår förening redan i början på 50- talet. Han har även under mycket lång tid varit ordförande i taxekommittén. Han satt ordförande åren 1977-1997.

Vår nästa ordförande blev Claes Jönsson, Stävie. Claes driver tillsammans med sina söner en maskinstation i Stävie utanför Lund. Han tog också initiativet till bildandet av Landsföreningen Sveriges Maskinstationer och blev dess första ordförande. Claes var ordförande i Föreningen Skånes Maskinstationer åren 1997- 2007.

Till nästa och nuvarande ordförande valdes år 2007 Sven Svensson, Trelleborg. Sven, som tillsammans med sin bror, driver Svenssons Maskinstation & Verkstad. Sven är också sekreterare i Landsföreningen Sveriges Maskinstationer.